Vedtægter for GIMK

01. juni 2016


Vedtægter for Grafisk Industri- & Medie Kartel

 

§ 1
Navn og område

Kartellets navn er Grafisk Industri- & Medie Kartel, og det har hjemsted på adressen Weidekampsgade 8 i Københavns kommune.


§ 2
Formål

I overensstemmelse med Landsorganisationen i Danmarks faglige og politiske målsætning er det Grafisk Industri- & Medie Kartels formål inden for sit område:

• at styrke det faglige sammenhold,

• at sikre enig og stærk optræden over for arbejdsgivermodparten med henblik på at forbedre medlemmernes løn- og arbejdsforhold,

• at virke for en retfærdig indkomstfordeling gennem størst mulig solidaritet i fagbevægelsen i forhold til at varetage interesser for de løn- og organisationsmæssigt svagest stillede medlemsgrupper,

• at sikre enhed alle lønmodtagergrupper imellem, på tværs af forskelle i uddannelsesbaggrund, beskæftigelsesniveau, ansættelsesforhold og køn,

• at medvirke til at den samlede fagbevægelse opnår størst mulig dynamik, og evne til hurtigt at kunne påvirke og tilpasse sig ændringer på arbejdsmarkedet og i den teknologiske udvikling,

• at sikre medlemmerne den bedste og mest effektive service og støtte i en organisationsstruktur, der tager sit udgangspunkt i det enkelte medlems faglige identitet,

• at forbedre uddannelsesforholdene inden for alle kartellets overenskomstområder med henblik på, at de unge sikres en kompetencegivende erhvervsuddannelse af høj kvalitet, og medlemmerne gives mulighed for løbende almen og erhvervsrettet efter- og videreuddannelse,

• at styrke fagbevægelsens mulighed for - som del af den samlede arbejderbevægelse - at yde maksimal indflydelse på det politiske liv lokalt, regionalt og på landsplan.


§ 3
Medlemmer

I Grafisk Industri- & Medie Kartel kan kun optages landsdækkende fagforbund - eller grupper heraf, der har medlemmer beskæftiget inden for den grafiske branche og medierne, og som vedkender sig kartellets formål.


§ 4
Udtræden

Udmeldelse af Grafisk Industri- & Medie Kartel kan ske med mindst 1 års varsel til en 1. januar.


§ 5
Kartelledelsen

Kartellets øverste myndighed er hovedbestyrelsen, der koordinerer det daglige samarbejde mellem medlemsforbundene.

Stk. 2
Fagforbundene er repræsenteret med 6 repræsentanter fra HK/Privat, 3 repræsentanter fra 3F/Industrigruppen, 2 repræsentanter fra 3F/Transportgruppen, 1 repræsentant fra Dansk Metal, 1 repræsentant fra Dansk El-Forbund.

Stk. 3
Af og blandt hovedbestyrelsens repræsentanter vælges for en 2-årig periode formand og næstformand.
Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.


Stk.4
Ethvert forbund/gruppe i hovedbestyrelsen kan kræve en sag forelagt sit forbund, forinden sagen afsluttes.


§ 6
Indgåelse af overenskomst

Grafisk Industri- & Medie Kartel kan indgå overenskomst med modstående organisationer om spørgsmål af interesse for branchens medlemmer.

Indgåelse af overenskomster på områder, hvor medlemsforbundene har udøvet forhandlingsretten, kan kun ske med de pågældende medlemsforbunds tilslutning.

Stk. 2
Ved forhandling om fornyelse af de overenskomster, der indgås af de enkelte medlemsforbund, er kartellet ansvarlig for en tæt forhandlingskoordination inden for brancheområdet.

Stk. 3
På områder, hvor forbund/grupper har overdraget forhandlingskompetence til kartellet, opstiller hovedbestyrelsen forud for hver overenskomstperiodes udløb kartellets krav om fornyelse af overenskomster og aftaler på grundlag af forudgående drøftelser i medlemsforbundene.

Stk. 4
Kartellets krav skal forelægges Landsorganisationen i Danmark med henblik på koordinering og evt. udtagning af generelle krav.
Stk. 5
Fornyelse af overenskomster inden for Grafisk Industri- & Medie Kartel, der vedrører medlemmer af flere forbund, skal godkendes i henhold til de enkelte forbunds regler.

 
§ 7
Økonomi

Hvert medlemsforbund/gruppe dækker kartellets udgifter ud fra de respektive medlemstal. Det årlige kontingent fastsættes af hovedbestyrelsen.

Stk. 2
Kontingentet indbetales kvartårlig forud i hver januar, april, juli og oktober måned.

Stk. 3
Ved kartelledelsens øvrige mødevirksomhed dækkes udgifterne i overensstemmelse med medlemsforbundenes paritetiske sammensætning.


§ 8
Vedtægtsændringer

Ændringer og tilføjelser til disse vedtægter kan foretages af hovedbestyrelsen med almindelig majoritet, efter at forslag herom i forvejen har været forelagt medlemsforbundene.


§ 9
Kartellets ophævelse

Kartellet kan kun ophæves ved en beslutning på et i den anledning indkaldt møde mellem de respektive forbunds/gruppers hovedbestyrelser, og når mindst 3/4 af de tilstedeværende repræsentanter stemmer herfor.


Vedtægterne er ændret og godkendt af Grafisk Industri- & Medie Kartels hovedbestyrelse den 21. november 2018.


GIMK udgiver løbende materialer til brug i det faglige arbejde


Se listen over materialer